SRC Belgesi sorgulama

Ulaştırma Bakanlığının Görev ve Yetkileri

ulastirmabakanligiMadde 13 – Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığınaait ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere gerekli kanunive idari düzenlemeler yapmak, tedbirler almak ve Karayolları Trafik Kanunuve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelikler açısından, karayolu taşımasınaait koordinasyonu sağlamak,
Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının Görev ve Yetkileri :
Madde 14 – Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının görev ve yetkileri;
a) Köy yollarında;
1) Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleriyaparak, tedbir almak ve aldırmak,
2) Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yoldışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemekve gerekenleri onaylamak,
3) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, Karayolları TrafikKanununun 17 nci maddesinde sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacakgeçiş yolları yönünden izin vermek,
4) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafikkaza analizi sonucu karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerigöz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri almak,
5) Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerleköy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.
Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden mecburi ve gerekli görülenler,orman yolları için de uygulanabilir.
b) Orman yollarında;
1) Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekligörülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak vealdırmak,
2) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle,orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.

src yeni adresi

Bilgi Almak veya Başvuru yapmak İçin Formu Doldurunuz ! Telefon Numarınızı da Yazarsanız Sizi Arayabililiriz !

*
SRC Belgesi sorgulama